Las
Drewno
Człowiek

Klimat się zmienia. Staje się cieplejszy i bardziej zmienny. Część zmian związana jest z naturalnym globalnym cyklem ociepleń i ochłodzeń. Tempo zmian, w porównaniu do danych prehistorycznych, potwierdza istotną rolę człowieka i jego gospodarki w tym procesie. Tylko częściowo jesteśmy w stanie łagodzić skutki zmian klimatycznych. Leśnictwo europejskie gospodaruje na zbyt małej powierzchni by móc wpłynąć istotnie na procesy globalne ale odgrywa niezwykle istotną rolę lokalną. Właściwie zagospodarowane lasy lepiej wiążą dwutlenek węgla (jeden z gazów cieplarnianych), poprawiają gospodarkę wodną. Są też niestety narażone na skutki zmian klimatycznych.

Leśnictwo niesłusznie bywa kojarzone jedynie z pozyskiwaniem surowca drzewnego. W rzeczywistości jest to złożony i planowy cykl hodowli i ochrony lasu. Cykl bardzo długotrwały i odporny na gwałtowne zmiany gospodarcze i polityczne. Efekty jego działania widzimy wokoło: trwałe drzewostany, biologicznie odporne i różnorodne, dopasowane i dopasowywane do warunków siedliska. Prowadzone w nich cięcia pielęgnacyjne i związane z przemianą pokoleń starych lasów dostarczają niezbędnego człowiekowi, odnawialnego i niezastąpionego surowca – drewna. Przede wszystkim jednak zapewniają trwanie wielofunkcyjnego lasu na 1/3 powierzchni naszego kraju. Leśnictwo stale zwiększa areał lasów i stan naszych wspólnych zasobów drewna.

Migracje zwierząt bywają spektakularne i dalekie. Obserwujemy zbierające się do odlotu sejmiki żurawi, wyczekiwane wiosenne klucze gęsi, jesienne stada szpaków przypominające podniebne ławice. Czasem bywają niezauważalne – jesienią przybywają do nas północne kaczki krzyżówki, a zimowe stada gawronów są północno-wschodniego pochodzenia. Bywają też migracje sprawiające kłopot człowiekowi – gatunki obce ekspansywnie zajmujące nowe siedliska, bobry rozszerzające areał występowania. Zawsze jednak migracje są ważne dla przyrody, której są częścią. Podnoszą jej różnorodność, zwiększają możliwość wymiany genów w populacjach, niekiedy zmieniają skład gatunkowy ekosystemów.

Polecane

Globalne zmiany klimatu postrzegane są zazwyczaj jako ocieplenie. Działalność człowieka jest podawana jako jedna z głównych przyczyn ze względu na tempo zmian, które przyspieszyły za czasu rozwoju przemysłowego naszej cywilizacji. Niezależnie od powodów tego zjawiska stale doświadczamy jego...

Lasy spełniają rolę strażnika zmian klimatycznych. Łagodzą zmiany poprzez oddziaływanie na procesy globalne ale przede wszystkim działają lokalnie. Wśród działań pozytywnych dla zmian klimatycznych na pierwszy plan wysuwa się wiązanie dwutlenku węgla, jednego z podstawowych gazów cieplarnianych...

Pomimo pozytywnej roli lasów w łagodzeniu zmian klimatycznych są one narażone na skutki efektu cieplarnianego. Szczególnie niebezpieczne jest pogorszenie warunków wilgotnościowych, które owocuje obniżaniem odporności drzew na działanie organizmów patogenicznych. Zmiany klimatu mają też wpływ na...

Surowiec drzewny jest niezastąpiony. Jego wytwarzanie w wielofunkcyjnych lasach jest też wybitnie korzystne dla środowiska i klimatu. Wiązanie węgla przez drzewa okazuje się być istotną funkcją lasów w dobie poszukiwania sposobów na ograniczenie efektu cieplarnianego. Gospodarka leśna sprzyja tej...

Galeria zdjęć

Polecamy Państwa uwadze: 

 
Nadleśnictwo Elbląg
 
Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Elbląsko-Żuławskie".
 
Nadleśnictwo Elbląg na Facebook.

Zapraszamy na forum

Zapraszamy na forum

Forum las drewno człowiek

KONTAKT:

Nadleśnictwo Elbląg

 

ul. Marymoncka 5

82-300 Elbląg

tel. 55 230 85 31

fax: 55 230 85 85

elblag@gdansk.lasy.gov.pl

 

Informacje kontaktowe.

Lider partnerstwa:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk.

Partnerzy: Nadleśnictwa Gdańsk, Elbląg i Wejherowo.

 

Partner z Norwegii:   

Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku

Współfinansowane przez:

FUNDUSZE EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.